Tượng Di Lặc

Ông phát gấm 20-45cm

Tượng Thần Tài

Ông phát hoa 20-45cm

Tượng Thần Tài

Ông phát vàng 25cm-45cm

Tượng Thần Tài

Tài địa hoa 15-30cm

Tượng Thần Tài

Tài địa kim 18-30cm

Tượng Thần Tài

Tài địa kim sa 18-30cm

Tượng Thần Tài

Tài địa ngà 18-30cm

Tượng Thần Tài

Tài địa phúc kiến 20-35cm